Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

   Zespół Szkół Medycznych w Koninie - od 1.01.2013 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -  istnieje od 1969 r. i w ciągu tego okresu przeszedł wiele przeobrażeń.  Rozwijające się szybko miasto wymagało rozbudowy infrastruktury potrzebnej mieszkańcom. Powstaje nowy szpital i  liczne placówki lecznicze i opiekuńcze, które wymagają profesjonalnie przygotowanych kadr medycznych. Konieczne staje się otworzenie szkoły, która zajmie się  najpierw kształceniem przede wszystkim pielęgniarek, a później również położnych, dietetyków i fizjoterapeutów. W 1969 r. powołano Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, w 1972 roku uruchomiono Medyczne Studium Zawodowe, kształcące pielęgniarki, położne, dietetyków i pracowników socjalnych.  W 1975  Liceum Medyczne Pielęgniarstwa przekształcono w  Liceum Medyczne, a 1978 r. szkoła zmienia swoja nazwę na  Zespół Szkół Medycznych, a w jej skład wchodzą: Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe.
   W 1979 r. nadano mu imię Karola Marcinkowskiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Szkoła szybko wrasta w strukturę miasta, a absolwenci świadczą usługi medyczne we wszystkich placówkach służby zdrowia –przede wszystkim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.   
   Zmiany podejmowane na szczeblu ministerstwa zmieniają  warunki kształcenia w szkole. Nie można już edukować pielęgniarek na poziomie pięcioletniego liceum. W roku szkolnym 1993/94 kształciliśmy pielęgniarki w 12 oddziałach 5-letniego Liceum Medycznego i po jednym oddziale na wydziale pielęgniarskim i położniczym w Szkole Policealnej.    
   Od 01.09.1994r. Zespół Szkół Medycznych powiększony zostaje o 5 klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, które po dwóch latach zostają przekazane do Liceum Ogólnokształcącego nr II w Koninie. W roku szkolnym 1994/95 w ramach Liceum Medycznego wprowadzamy kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca, realizowane w 4-letnim liceum zawodowym oraz  dwuletnie wydziały terapii zajęciowej i ratownika medycznego w Szkole Policealnej. W następnym roku szkolnym nadal zmniejsza się ilość klas pielęgniarskich w Liceum Medycznym. W czerwcu 1997 r. szkołę opuszczają pielęgniarki, które kończą, jako ostatnie, kształcenie w 5-letnim cyklu nauczania.
   W roku szkolnym 1998/99 w Szkole Policealnej wprowadzamy kształcenie na wydziale dietetyki. W roku szkolnym 1999/00 nie dokonujemy naboru do oddziału opiekunki dziecięcej ze względu na decyzję o wygaszeniu 4-letniego cyklu kształcenia w liceach medycznych. W tym samym roku rozpoczynamy kształcenie na wydziale technik fizjoterapii w Szkole Policealnej.
   Od roku szkolnego 2003/04  młodzież  uczy się również,  w formach dziennej i zaocznej, na policealnych kierunkach społecznych-uruchamiamy asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna środowiskowego, opiekuna w domu pomocy społecznej i opiekunkę dziecięcą. Z biegiem czasu kierunek technik fizjoterapii zostaje zastąpiony technikiem masażystą.  Kolejne lata niosą zmiany w oferowanych kierunkach kształcenia: w  roku szkolnym 2007/2008  otworzyliśmy kierunek technik usług kosmetycznych, w 2009/10 - technik farmaceutyczny, 2010/11  -  higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.
   W styczniu 2013  roku Zespół Szkół Medycznych uległ przekształceniu w Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie i stał się, obok Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych  dla Dorosłych,  częścią centrum przeznaczona do edukacji młodzieży.
   Wraz ze zmianą procedur egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie szkoła poddana została weryfikacji przez OKE i  uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich zawodów realizowanych w szkole.
   W czerwcu 2014r. po raz ostatni wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły absolwentom kierunków ratownik medyczny i dietetyk.
   W roku szkolnym 2014/2015 WSCKZiU  obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia.
   Kolejne lata to starania o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i otwarcie nowych kierunków.  W 2015/2016  ogłoszono pierwszy raz nabór na technika sterylizacji medycznej, a w 2017/2018 na 2,5 letniego technika elektroradiologa.
   We wrześniu 2017 roku w ramach WSCKZiU powołane zostaje Centrum Kształcenia Ustawicznego, przeznaczone do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych poprzez kursy, szkolenia i warsztaty.
   W naborze zimowym 1917/1918  wznawiamy kształcenie na asystencie osoby niepełnosprawnej.
   Po kilku latach funkcjonowania Zespołu Szkół Medycznych  w ramach WSCKZiU w Koninie organ prowadzący zmienia nazwę szkoły przeznaczonej dla młodzieży i w ten sposób znika  nazwa Zespół Szkół Medycznych, która  przez 40 lat  (od 1978) w świadomości  mieszkańców miasta i regionu  przypisana była konińskiemu Medykowi. Przez rok szkoła kształcąca młodzież to Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych.  We wrześniu  2019 r. zmienia  się struktura szkoła szkoły.  Zlikwidowana zostaje Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, a Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych zmienia swoją nazwę na Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego, a swoją ofertę edukacyjną  kieruje równocześnie  do młodzieży  i dorosłych.
   Mimo pandemii w roku szkolnym 2019/2020 szkoła obchodzi pięćdziesięciolecie istnienia.
   W  lutym 2021 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego zaczyna się pierwszy KKZ - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla florysty, a już w  I Międzyszkolnym Konkursie Florystycznym  we Wrześni szkoła zajmuje I miejsce.

   Ale historia szkoły to nie tylko kształcenie kadr medycznych,  których przedstawiciele zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach pielęgniarskich.  Swoją działalność rozwijają szkolne kluby TPD i PCK. Sukcesy sportowe święcą łuczniczki, powstaje drużyna kobiecej piłki nożnej „Medyk”. Uczniowie  WSCKZiU biorą udział i zajmują wysokie miejsca w rywalizacji w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym, biegach. Szkoła współpracuje ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, placówkami medycznymi i opiekuńczymi, domami pomocy, Fundacją „Mielnica”, Fundacją „Podaj dalej”, „Mam marzenie", Konińskim Klubem Amazonek, Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku, TPD, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie wspierając je w formie wolontariatu. Wielu uczniów i słuchaczy zostaje honorowymi dawcami krwi i włącza się w coroczne akcje „Młoda krew ratuje życie”.
   W historię szkoły wpisana jest też organizacja konferencji naukowych. Trzykrotnie odbywają się ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone terapii zajęciowej, w których biorą udział autorytety w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

  • 2001 - „Metodyczne podstawy w nauczaniu terapii zajęciowej”,
  • 2003 - „Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji”,
  • 2008 - „Terapia Zajęciowa specjalna”.


   Na terenie szkoły odbyła się również  konferencja „Rola fachowych pracowników medycznych w Wielkopolsce Wschodniej”.
Swoje miejsce w historii szkoły  zapisały roczniki ratowników medycznych, którzy prowadzili pokazy i szkolenia z pomocy przedmedycznej, brali udział w pozoracjach i pokazach akcji ratowniczych.
Przez kilka lat organizowano dla wszystkich szkół medycznych z terenu województwa wielkopolskiego coroczne konkursy o charakterze profilaktycznym: „Profilaktyka jelita grubego”, „Profilaktyka raka szyjki macicy”, „Profilaktyka raka piersi”, Profilaktyka raka prostaty”.
W 2016 r. WSCKZiU była współorganizatorem konferencji „Dopalacz –zdradliwy (M)ocarz”, które odbyły się w Koninie i Poznaniu i miały na celu przedstawienie zagrożeń, które są powodowane przez  dopalacze oraz możliwości przeciwdziałania.
W  2017 r.  WSCKZiU było pomysłodawcą cyklu konkursów stylizacji paznokci.  Pierwszy konkurs z tego cyklu  nosił nazwę „Cztery pory roku”   i przeznaczony  był dla słuchaczy centrów z województwa wielkopolskiego i innych szkół. W kolejnych latach konkursy stylizacji paznokci przebiegały pod hasłem „Fauna i Flora Mórz i Oceanów”,   „Świat w bajkach Walta Disneya”. W roku 2021  w szkole miał miejsce międzyszkolny konkurs makijażu „Te szalone lata 20-te”.
Przedstawiciele różnych kierunków biorą udział w wielu  konkursach:  „Masaż drogowskazem dla zdrowia”, „Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej”, „Poznaj tajniki masażu"  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki  Stomatologicznej, plastycznych, Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Da Vinci”, w rywalizacjach sportowych, konkursie fotograficznym pt. ,,Nasze zawody w obiektywie” i innych.
Liczna grupa słuchaczy ze średnią ocen powyżej 4,75 staje się co semestr beneficjentami Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Szkoła kontynuuje wieloletnią współpracę ze środowiskiem, bierze udział w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych tj. „Profesjonalny MEDYK- podniesienie jakości kształcenia  zawodowego w WSCKZiU w Koninie”, który jest  realizowany w naszej szkole od sierpnia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Zmienia się wygląd szkoły. Zrealizowano kompleksowa modernizację obiektu  połączoną  z przebudową pomieszczeń internatu, wymianą instalacji elektrycznej, grzewczej i wodno-kanalizacyjnej oraz zadanie inwestycyjne  „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU w Koninie”, które obejmuje przebudowę oraz rozbudowę parkingów i dróg wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Znaczenie szkoły zostało także docenione przez powiat koniński i władze samorządu województwa wielkopolskiego oraz władze Konina – przyznaniem medali honorowych „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” i „Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz odznaką honorową ,,Za zasługi dla miasta Konina”.

Pin It