Terapia zajęciowa

INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK TERAPEUTA  ZAJĘCIOWY

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
 Tryb nauki: dzienny

 

 Realizowane przedmioty:

»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Terapia zajęciowa
»  Elementy rehabilitacji
»  Pracownia terapii zajęciowej
»  Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
»  Praktyka zawodowa

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o zawodzie terapeuty zajęciowego

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form i technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego podopiecznego. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii zajęciowej dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Terapeuta zajęciowy, znając różnorodne metody, organizuje czas wolny osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Miejsce pracy

» placówki rehabilitacyjne                                  
» oddziały szpitalne                                             
» domy dziennego pobytu                                 
» domy pomocy społecznej                                    
» sanatoria                                                                                  
» kluby seniora
» warsztaty terapii zajęciowej
» inne placówki ochrony zdrowia i 

 

Wymagane dokumenty:

» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
   Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej
   lub  w  sekretariacie Centrum)

» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał

» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
    podjęcia nauki zawodu

» fotografie -3 sztukiW trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-
bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

 Słuchacze kierunku terapia zajęciowa mają  szansę zdobycia pracy na rynku konińskim i w okolicach. Rozwijają się i powstają nowe placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku praca i zaangażowanie słuchaczy na praktyce zawodowej zostało zauważone i docenione, co zaowocowało ofertą pracy.

Już niedługo nasi absolwenci rozpoczną pracę w zawodzie terapeuty zajęciowego.
Mamy czym się pochwalić gdyż większość naszych słuchaczy pracuje w tych placówkach, w których wcześniej odbywali zajęcia praktyczne, a także w placówkach mieszczących się w powiecie konińskim, kolskim, słupeckim. W tym roku również nasi absolwenci pełnić będą funkcje kierownicze na obozach letnich, tych samych na których wcześniej sami pomagali i organizowali zajęcia będąc słuchaczami terapii zajęciowej.
Terapia zajęciowa stwarza słuchaczom szansę na rozwój zawodowy, osobowy, poprawę jakości życia swojego i innych. Jesteśmy jedyną szkołą na terenie miasta Konina , która kształci młodzież w tym zawodzie.