Literatura obowiązująca na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej

Zapraszamy do zapoznania się z listą podręczników obowiązujących na poszczególnych przedmiotach na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej,

 • 1.Dubois B., Krogsrud Miley K.: Praca socjalna, Internat, Warszawa 1996r
 • 2. Kodeks etyczny (red): Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Warszawa 1998
 • 3. Kotlarska- Michalska A.: Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej. Wydaw. Naukowe UAM Poznań 199
 • 4. Rybczyńska D.A., Krzyżanowska B.: Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia... "Scholar", Warszawa 1971.
 • 5. Robertis de C.: Metodyka działania w pracy socjalnej. "Internat" Warszawa 1996.
 • Wspólne Tematy czasopismo
 • Praca socjalna – miesięcznik pracowników służb społecznych

Podstawy psychologii socjologii i pedagogiki

 • 1. Miluska J. (red) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych: wybrane zagadnienia. Bonami Poznań 1998.
 • 2. Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. PWN Warszawa 1985r.
 • 3. Pilch T., Lepalczyk I.: Pedagogika społeczna: Człowiek w zmieniającym się świecie. Żak Warszawa 1995r
 • 4. Piątka K.: Socjologia a edukacja socjalna. Akapit. Toruń 1996r.
 • 5. Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Drukarnia Antykwa Kraków-Kuczbork 2000r.
 • Praca socjalna miesięcznik pracowników służb społecznych

Podstawy anatomii fizjologii i patologii

 • 1.Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. „Czelej” Lublin 2003r.
 • 2.Bieleda T, Zabłocki J.: Ludzie niepełnosprawni a prawo. PZWL Warszawa 1994r.
 • 3.Michajlik A, Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Warszawa 2001
 • 4.Kubicka K, Kawalec W.: Pediatria PZWL Warszawa 2003r.
 • 5.Jarosz M.: Podstawy psychiatrii. PZWL Warszawa 1988r.
 • 6. Kuchar B.: Atlas chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Górnickie Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2004.

Podstawy pedagogiki specjalnej

 • 1. Chodkowska M.(red): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: socjalizacja i resocjalizacja. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995r.
 • 2. Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. Ossolineum, Wrocław 1989r.
 • 3. Dykcik W.: Pedagogika specjalna. Wydawnictwo UAM, Poznań 2003r.
 • 4. Hulek A.: Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa 1988r.
 • 5. Zabłocki K.: Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja. Żak, Warszawa 1999r.

Podstawy prawa i ekonomiki

 • 1. Cyrson E.: Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Poznań-Warszawa 2000r.
 • 2. Nasiłowski M.: Ekonomia w procesie przekształceń systemowych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990r.
 • 3. Nasiłowski M.: System rynkowy: podstawy mikro i makroekonomii. „Key Text”, Warszawa 2000
 • 4. Winiarz J.: Prawo rodzinne. Wydaw. Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2001r.
 • 5. Kodeks Cywilny z komentarzem, BECK 2004r.
 • 6. Akty prawa dotyczące osób niepełnosprawnych.

Polityka społeczna

 • 1. Auleytner J, Gąbicka K.: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków
 • 2. Gorczycka E.: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Wydaw PC, Częstochowa 1992r.
 • 3. Koczur W.: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej. Samorządowa polityka społeczna pod red. Frąckiewicz-Wronka A., Warszawa 2000.
 • 4. Tarnowska E.: Przeciw biedzie – programy pomysły, inicjatywy. Oficyna naukowa, Warszawa 2002.
 • 5. Kaczyńska-Butrym Z.: Niepełnosprawność specyfika pomocy społecznej. BPS, Warszawa 1996r.
 • 6. Kowalak T.: Marginalność i marginalizacja społeczna. BPS, Warszawa 1998r.

Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji

 • 1.Bilikiewicz A, (red). Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004,
 • 2. Borzyszkowska H.: Oligofrenopedagogika. PWN Warszawa 1988r.
 • 3. Chodkowska M.: Człowiek niepełnosprawny. UMSC Lublin 1994r.
 • 4. Kurpisz J.: Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących. Interart, Warszawa 1996r.
 • 5. Kamiński B., Dziak A.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1999r.
 • 6. Szewczyk j., Skrodzka Z.: Higiena żywienia. PZWL Warszawa 1990r.
 • 7. Szczepankowski B.: Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Drukarnia „Sady” Warszawa-Krapkowice 2000r.
 • 8. Prątkowski S.: Ortopedia, reumatologia i rehabilitacja narządów ruchu. PZWL, Warszawa 1990r.
 • 9. Palak Z., Bartkowicz Z.: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. UMCS, Lublin 1994r.

Promocja zdrowia i profilaktyka

 • 1. Korczak C. W. Higiena - ochrona zdrowia: podręcznik dla szkół medycznych. PZWL Warszawa 1998r.
 • 2. Karski J., B., Słońska Z., Wasilewski B. W.: Promocja zdrowi: wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. IGNIS, Warszawa 1991r.
 • 3. Dison N.: Technika zabiegów pielęgnacyjnych. PZWL, Warszawa 1998