Technik elektroradiolog PDF Drukuj Email

Informacje o zawodzie technik elektroradiologii.

Technik elektroradiolog wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków oraz badania w diagnostyce elektromedycznej. Może pracować  w pracowniach diagnostycznych, zakładach radioterapii, na oddziałach IOM, SOR.

TECHNIK  ELEKTRORADIOLOG

Czas trwania nauki: 2,5 roku ( 5 semestrów)
Tryb nauki: stacjonarny (wieczorowy)
Realizowane przedmioty:
› › Wychowanie fizyczne
› › Podstawy działalności gospodarczej
› › Bezpieczeństwo i higiena pracy
› › Język angielski  zawodowy
› › Anatomia, fizjologia i patologia
› › Propedeutyka zdrowia
› › Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
› › Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia
› › Organizacja ochrony zdrowia
› › Język migowy
› › Technologie informatyczne
› › Fizyka i aparatura w elektroradiologii
› › Ochrona radiologiczna
› › Diagnostyka obrazkowa
› › Diagnostyka elektromedyczna
› › Radioterapia
› › Pracownia anatomii radiologicznej
› › Pracownia elektroradiologii
› › Świadczenie usług w zakresie diagnostyki obrazkowej, elektromedycznej i
     radioterapii
› › Praktyka zawodowa
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o zawodzie technika elektroradiologii

Technik elektroradiolog wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków oraz badania w diagnostyce elektromedycznej. Może pracować  w pracowniach diagnostycznych, zakładach radioterapii, na oddziałach IOM, SOR.


Miejsca pracy:

     szpitale lub przychodnie;

    oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii)

Wymagane  dokumenty:

› › wniosek ( kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum  
      Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie
       internetowej lub w sekretariacie Centrum)
› ›  świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał)
› ›  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
     zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
› ›  fotografie  ( 3 sztuki)

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie- bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych