Technik elektroniki i informatyki medycznej PDF Drukuj Email

Informacje o zawodzie technika elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

TECHNIK  ELEKTRONIKI  I INFORMATYKI  MEDYCZNEJ

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: stacjonarny (wieczorowy)

Realizowane przedmioty:

› › Wychowanie fizyczne
› › Podstawy działalności gospodarczej
› › Bezpieczeństwo i higiena pracy
› › Język angielski  zawodowy
› › Anatomia, fizjologia i patologia
› › Propedeutyka zdrowia
› › Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
› › Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia
› › Organizacja ochrony zdrowia
› › Język migowy
› › Technologie informatyczne
› › Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna
› › Podstawy układów elektrycznych i elektronicznych
› › Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej
› › Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
› › Instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
› › Praktyka zawodowa
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzieInformacje o zawodzie technika elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Miejsca pracy:

- w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach
- w ośrodkach naukowo – badawczych,
-w pracowniach informatyki medycznej,
-w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
-w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.
Wymagane  dokumenty:
› › wniosek ( kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
      Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie
       internetowej lub w sekretariacie Centrum)
› ›  świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał)
› ›  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
     zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
› ›  fotografie  ( 3 sztuki)

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie- bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych