Opiekun medyczny PDF Drukuj Email

INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK OPIEKUN MEDYCZNY

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)
 Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Realizowane przedmioty:

»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
»  Pracownia zabiegów higienicznych
»  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
»  Praktyka zawodowa

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o zawodzie opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho- społeczne. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych  pomaga  i jednocześnie   wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę  z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Poprzez swoją postawę propaguje zachowania prozdrowotne. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

Miejsce pracy

» oddziały szpitalne                                              
» hospicjum
» zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
» domy pomocy społecznej                                    
» opieka w domu chorego                                       
» inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Wymagane dokumenty:

» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
   Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej
   lub  w  sekretariacie Centrum)

» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał

» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
    podjęcia nauki zawodu

» fotografie -3 sztukiW trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-
bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.