Opis kwalifikacji absolwenta PDF Drukuj Email

Założenia programowo – organizacyjne kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy


W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. Komunikować się z pacjentami.
 2. Oceniać sytuację społeczną chorych.
 3. Określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne.
 4. Wyjaśniać budowę i czynności układów i narządów organizmu człowieka.
 5. Charakteryzować procesy patologiczne.
 6. Oceniać sytuację zdrowotną pacjenta.
 7. Określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych.
 8. Planować i prowadzić prace indywidualną i grupową.
 9. Motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji.
 10. Rozwiązywać trudne sytuacje społeczne.
 11. Projektować, organizować  i prowadzić pracownię terapii zajęciowej.
 12. Wykorzystywać w pracy z podopiecznym metody i formy terapii zajęciowej.
 13. Uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł  oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
 14. Uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych.
 15. Wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych.
 16. Motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej.
 17. Tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych.
 18. Dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów.
 19. Projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta
 20. Promować zdrowy styl życia.
 21. Prowadzić dokumentację terapeutyczną.
 22. Współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej.
 23. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 24. Organizować stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymogami ergonomi.
 25. Racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej.
 26. Korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.
 27. Postępować zgodnie z zasadami etyki.
 28. Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych.
 29. Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 
« poprzedni artykuł