Historia Szkoły PDF Drukuj Email
Budynek WSCKZiU w Koninie
medyk
    
    Zespół Szkół Medycznych w Koninie - od 1.01.2013 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego-  istnieje od 1969 r. i w ciągu tego okresu przeszedł wiele przeobrażeń.  Rozwijające się szybko miasto wymagało rozbudowy infrastruktury przyjaznej mieszkańcom. Powstaje nowy szpital i  liczne placówki lecznicze i opiekuńcze, które wymagają profesjonalnie przygotowanych kadr medycznych. Konieczne staje się otworzenie szkoły, która zajmie się  najpierw kształceniem pielęgniarek, a później również położnych, dietetyków i fizjoterapeutów. W 1969 r. powołano Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, w 1972 roku uruchomiono Medyczne Studium Zawodowe, kształcące pielęgniarki, położne, dietetyków i pracowników socjalnych.  W 1975  Liceum Medyczne Pielęgniarstwa przekształcono w  Liceum Medyczne, a 1978r. szkoła zmienia swoja nazwę na  Zespół Szkół Medycznych, a w jej skład wchodzą: Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe.
W 1979 r. nadano mu imię Karola Marcinkowskiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Szkoła szybko wrasta w strukturę miasta, a absolwenci świadczą usługi medyczne we wszystkich placówkach służby zdrowia –przede wszystkim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.   
   Zmiany podejmowane na szczeblu ministerstwa zmieniają  warunki kształcenia w szkole. Nie można już edukować pielęgniarek na poziomie pięcioletniego liceum. W roku szkolnym 1993/94 kształciliśmy pielęgniarki w 12 oddziałach 5-letniego Liceum Medycznego i po jednym oddziale na wydziale pielęgniarskim i położniczym w Szkole Policealnej.    
   Od 01.09.1994r. Zespół Szkół Medycznych powiększony zostaje o 5 klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, które po dwóch latach zostają przekazane do Liceum Ogólnokształcącego nr II w Koninie.
   W roku szkolnym 1994/95 w ramach Liceum Medycznego wprowadzamy kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca, realizowane w 4-letnim liceum zawodowym oraz  dwuletnie wydziały terapii zajęciowej i ratownika medycznego w Szkole Policealnej. W następnym roku szkolnym nadal zmniejsza się ilość klas pielęgniarskich w Liceum Medycznym. W czerwcu 1997 r. szkołę opuszczają pielęgniarki, które kończą, jako ostatnie, kształcenie w 5-letnim cyklu nauczania.
   W roku szkolnym 1998/99 w Szkole Policealnej wprowadzamy kształcenie na wydziale dietetyki. W roku szkolnym 1999/00 nie dokonujemy naboru do oddziału opiekunki dziecięcej ze względu na decyzję o wygaszeniu 4-letniego cyklu kształcenia w liceach medycznych. W tym samym roku rozpoczynamy kształcenie na wydziale technik fizjoterapii w Szkole Policealnej.
   Od roku szkolnego 2003/04  młodzież  uczy się również,  w formach dziennej i zaocznej, na policealnych kierunkach społecznych-uruchamiamy asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna środowiskowego, opiekuna w domu pomocy społecznej i opiekunkę dziecięcą. Z biegiem czasu kierunek technik fizjoterapii zostaje zastąpiony technikiem masażystą.
   Kolejne lata niosą zmiany w oferowanych kierunkach kształcenia:
w  roku szkolnym 2007/2008  otworzyliśmy kierunek technik usług kosmetycznych,
w 2009/10 - technik farmaceutyczny, 2010/11 - higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.  
   W styczniu 2013 Zespół Szkół Medycznych uległ przekształceniu w Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie i stał się, obok Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych  dla Dorosłych,  częścią centrum przeznaczona do edukacji młodzieży.
   Wraz ze zmianą procedur egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie szkoła poddana została weryfikacji przez OKE i  uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich zawodów realizowanych w szkole.
W roku szkolnym 2014/2015 WSCKZiU  obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia.

   Ale historia szkoły to nie tylko kształcenie kadr medycznych,  których przedstawiciele zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach pielęgniarskich.  Swoją działalność rozwijają szkolne kluby TPD i PCK. Sukcesy sportowe święcą łuczniczki, powstaje drużyna kobiecej piłki nożnej Medyk. Uczniowie ZSM biorą udział i zajmują wysokie miejsca w rywalizacji w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym. Szkoła współpracuje ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, placówkami medycznymi i opiekuńczymi, wspierając je w formie wolontariatu. Wielu uczniów i słuchaczy zostaje honorowymi dawcami krwi i włącza się w coroczne akcje „Młoda krew ratuje życie”.
   W historię szkoły wpisana jest też organizacja konferencji naukowych. Trzykrotnie odbywają się ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone terapii zajęciowej, w których biorą udział autorytety w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
2001 - „Metodyczne podstawy w nauczaniu terapii zajęciowej”,
2003 - „Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji”,
2008 - „Terapia Zajęciowa specjalna”.
Zostaje także zorganizowana konferencja „Rola fachowych pracowników medycznych w Wielkopolsce Wschodniej”.  
   Swoje miejsce w historii szkoły  zapisały roczniki ratowników medycznych, którzy prowadzili pokazy i szkolenia z pomocy przedmedycznej, brali udział w pozoracjach i pokazach akcji ratowniczych.

   Znaczenie szkoły zostało także docenione przez powiat koniński i władze samorządu województwa wielkopolskiego – przyznaniem medali honorowych „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” i „Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.